welkom

 

Op 23 april organiseert gemeente Roosendaal het bijzondere congres: Duurzame gebiedsontwikkeling; ontwerpen met stromen in het voormalige EKP-gebouw in Roosendaal. Samen met professionals uit West-Brabant willen wij uitgangspunten verkennen en verder uitdiepen die noodzakelijk zijn voor duurzame gebiedsontwikkeling.

 

Het uitgangspunt voor deze bijeenkomst is: De stad als 'metabolisme'.

Een stad kan worden gezien als een complex en actief systeem dat onophoudelijk bezig is om in de behoeften van de bewoners te voorzien. Net zoals een menselijk lichaam ademt, drinkt, eet, zijn zintuigen gebruikt en zich ontlast zijn ook in het metabolisme van de stad vitale stromen te onderscheiden. (Energie, water, biomassa en voedsel, afval, zand en sediment, informatie, goederen, mensenverkeer, biota en data).

 

Elke stroom is onmisbaar voor het functioneren en het welzijn van een stad. Maar géén ervan zal de komende decennia vanzelfsprekend zijn.

 

Tijdens deze middag willen we bespreken hoe deze stofstromen duurzamere ontwikkeling van een stad kunnen bevorderen. En in het bijzonder voor het gebied Spoorhaven.

 

thema-sessies

 

Gezien onze (bouw)opgave willen wij de bijeenkomst toespitsen op vier thema's die verschillende stromen in zich hebben: 'energie en grondstoffen', 'mobiliteit', 'klimaat' en 'gezondheid'. Na een centrale inleiding splitsen wij de groep op aan de hand van vier breakoutsessies rondom deze thema's. U kunt bij het registreren aangeven aan welke breakoutsessie u zou willen deelnemen. Hieronder vindt u meer informatie over de 4 thema’s.

 

 

• Thema-sessie 1 •

ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

 

De ontstaansgeschiedenis van Spoorhaven levert een unieke situatie met lusten en lasten. De lasten bestaan uit geluidsbelasting, veiligheidscontouren en bodem-verontreinigingen die een zorgvuldige doordachte inpassing of oplossing vereisen. De lusten bestaan uit restwarmte, multi-modale ontsluiting, voorzieningen, bestaande gebouwen en infrastructuur die een gevoel voor waarde vereisen om de volle potentie van het gebied te benutten. Hoe comibineren we deze lusten en lasten in een ontwikkelstrategie en welke pareltjes kunnen uitgroeien tot een unique selling point?

 

 

• Thema-sessie 2 •

MOBILITEIT

 

In 2004 gebeurde iets geks. Voor het eerst in tientallen jaren trad in de VS een daling op in autoverkopen. Maar nog opmerkelijker was: dat gebeurde vóór de grote kredietcrisis! Wat bleek? Vooral de jongere generatie koopt ze niet meer en rijdt steeds minder kilometers met de auto. Auto's zijn immers vervuilend, duur in gebruik en onderhoud, en ze staan 90% van de tijd niets te doen en in de weg. En vooral: autorijden onderbreekt zo onhandig je permanente smartphone communicaties!

 

Bill Ford, de achterkleinzoon van de uitvinder van de T-Ford, en de bestuursvoorzitter van Ford Motor Company, meldde het vorig jaar op een congres voor mobiele communicatie: 'wij zetten voor de toekomst niet langer in op de auto, maar op alles wat te maken heeft met de geïntegreerde vervoersnetwerken van morgen'.

 

Spoorhaven is daarbij in potentie het best ontsloten gebied van Roosendaal. Snelweg, spoor, water, ecologie, energie en evenementen. Het stroomt allemaal in en door het gebied. Maar wat is er voor nodig om de potentie ten volste te benutten?

 

 

• Thema-sessie 3 •

KLIMAAT

 

Problemen die de komende jaren op het lokale bestuur afkomen zijn fascinerend. Tien jaar geleden was de klimaatproblematiek, de opwarming van de aarde, nog geen issue dat door fractievoorzitters bij de Algemene Beschouwingen tijdens de behandeling van de gemeentebegroting aan de orde werd gesteld. Nu zijn lokale opwekking van energie en het op grote schaal verduurzamen van sociale woningbouw en koopwoningen naar ‘nul-op-de-meter-woningen’, een onderdeel van de operatie stroomversnelling. Dit laat zien dat in een hoog tempo veranderingen worden doorgevoerd. Opvallend is dat kleine en informele organisaties de leiding op zich nemen. Zij hebben minder last van de bezwaren en hindermacht van officiële instanties. Zij weten uit ervaring dat experimenten en het lering trekken uit mislukkingen vaak slimme oplossingen nabij brengt. Zo werken architecten en stedenbouwers toch altijd?

 

Water is dominant aanwezig in Spoorhaven. Het vertelt het cultuurhistorisch verhaal van toen, maar ordent het gebied van nu. Water is een drager van het gebied, het draagt de ecologie, recreatie en ruimtelijke structuur.

 

Hoeveel ruimte mag water hebben? In welke mate kan het ecologische, recreatieve en ordenende functies combineren?

 

 

• Thema-sessie 4 •

GEZONDHEID

 

De inrichting van de leefomgeving van een wijk, dorp of stad, kan in positieve zin effect op de gezondheid hebben bijvoorbeeld door aanwezigheid van groen, stilte of water en via een bijdrage aan sociale cohesie. En de inrichting van de leefomgeving kan effect hebben op het lopen, fietsen, sporten en spelen, maar ook op het elkaar ontmoeten van bewoners. De inrichting van de omgeving kan de genoemde activiteiten zowel stimuleren als beperken.

 

De inrichting van de leefomgeving heeft ook directe effecten op de gezondheid, bijvoorbeeld bij blootstelling aan chemische, fysische en biologische factoren, via bijvoorbeeld stoffen in de bodem, het water en de lucht. Ook de kwaliteit van de fysieke omgeving in gebouwen (binnenmilieu) kan tot gezondheidseffecten leiden. De indirecte effecten zijn bijvoorbeeld de invloed van stress, geluidshinder of ontevredenheid over de (mensen in de) buurt.

 

Spoorhaven huisvest een ROC met leerwerkbedrijven in de zorg. Een voorziening die de directe omgeving overstijgt. Maar wat kan de openbare ruimte bijdragen aan de zorgvoorzieningen. Wanneer spreken we van een zorgcampus en wat kan die toevoegen?

 

REGISTREREN

 

Helaas zijn er op dit moment te weinig aanmeldingen. Dit heeft ons verbaasd. Bij navraag is gebleken dat de uitnodiging de volledige doelgroep niet heeft bereikt. Als gevolg hiervan hebben wij besloten het congres niet in april te laten plaatsvinden, maar dit tot een nader te bepalen datum uit te stellen.

 

informatie

 

Datum:

23 april 2015

 

Tijden:

14:00 - 18:00 uur

 

Locatie:

Voormalig EKP-gebouw

Kadeplein 2

4703 GB  Roosendaal

 

Openbaar Vervoer:

Het voormalig EKP-gebouw ligt op circa 5 minuten loopafstand van Station Roosendaal.

 

Parkeren:

U kunt uw auto parkeren in op de parkeerplaats van het voormalig EKP-gebouw.